De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”). U wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website.
Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

1. Doel en inhoud van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van Fedict. Met deze website wil Fedict u een eenvoudige, een snelle en een verbeterde toegang bieden tot informatie over Fedict en haar dienstverlening.

2. Contactgegevens

Indien u verdere inlichtingen hebt of opmerkingen wilt overmaken, kan u Fedict – de Federale Overheidsdienst Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie – contacteren op de volgende adressen: Maria-Theresiastraat 1/3, 1000 Brussel of info@fedict.be.
Indien u een klacht wenst in te dienen kan u het volgende formulier invullen: klachtenformulier.

3. Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies gelden. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig hebt, dient u daartoe steeds de bevoegde personen binnen Fedict te raadplegen.
De op deze website ter beschikking gestelde informatie en documenten kunnen niet als authentieke overname van officieel aangenomen tekst worden beschouwd.

4. Aansprakelijkheid

Fedict levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kunt u steeds Fedict contacteren.

Fedict spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Fedict kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Fedict niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden.

Fedict kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van informatie.

5. Intellectuele eigendom

Tenzij anders wordt aangegeven, mogen de teksten op deze website kosteloos worden gereproduceerd voor elk niet-commercieel gebruik en meegedeeld aan het publiek. Wanneer voor de reproductie of de mededeling aan het publiek van bepaalde teksten voorafgaande toestemming is vereist, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

De foto’s die op deze website worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd of meegedeeld worden aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Fedict.

De video’s die op deze website worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd of meegedeeld worden aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Fedict.

6. Wijzigingen

Fedict behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 5 mei 2011.

7. Bescherming van uw persoonsgegevens

Fedict respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan u onze Privacyverklaring raadplegen.

8. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik van deze website gaat U ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.